Ruch ciał w kosmosie

Odkrycie prawa przyciągania powszechnego stało się punktem wyjścia dla nowego i trudnego problematu astronomicznego: określić na drodze matematycznej ruchy ciał, należących do układu planetarnego. Wielu znakomitych matematyków, w 50 lat po Newtonie, zajęło się tym pytaniem, które jest głównym pytaniem Astronomii teoretycznej. Oto kilka wyjaśnień w tym przedmiocie, które nam pozwolą opisać w sposób jaśniejszy […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Postać ziemi

Jakub Cassini, albo Cassini II, członek Akademii Nauk, następca ojca swego na stanowisku dyrektora obserwatorium paryskiego, autor godnych uwagi „Zasad Astronomii”, prowadził pomiar południka francuskiego i zdał sprawę z tej pracy w „Traktacie o wielkości i postaci Ziemi”. Z pomiarów Ziemi, uskutecznionych przez Picarda i Cassinich, wywnioskowano, że jest ona elipsoidą, wydłużoną u biegunów; tymczasem […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

System Kopernika cz. 5

Tycho Brahe (14 grudnia 1546 – 13 października 1601), rodem z Knudstrup w Skanii, ujawniał od lat wczesnych wielkie zamiłowanie do nauki Astronomii; przeszkadzała mu w tym rodzina, która będąc szlachecką, patrzyła na te studia, jak na rzecz błahą. Mimo to Tycho nie dał za wygraną i zajmował się ulubioną nauką w ukryciu. Pierwszą jego […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Kopernika cz. 4

Kopernik długo wahał się z ogłoszeniem swego dzieła, które nosi tytuł „De Revolutionibus orbium coelestium”. Wyszło ono dopiero w r. 1543 w Norymberdze staraniem ucznia jego Retyka. Istnieje podanie, że pierwszy egzemplarz otrzymał autor na kilka godzin przed śmiercią. W przedmowie, w której dzieło swoje poświęca papieżowi Pawłowi III, Kopernik, przedstawiając w ogólnych zarysach swój […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Kopernika cz. 3

Zauważywszy, że Mars, Jowisz i Saturn posiadają największe średnice pozorne podczas opozycji, sądzi on, że Ziemia nie jest środkiem ich ruchów, zaś każąc im obracać się dokoła Słońca, znajduje, że zmiany w ich wielkości są skutkiem tego obrotu. Z rozmyślań i obserwacji, gromadzonych, przez lat 36, Kopernik wywnioskował, że zjawiska niebieskie dają się tłumaczyć łatwo […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Kopernika cz. 2

Po powrocie z tej drugiej podróży został kanonikiem kapituły warmińskiej i zarazem lekarzem przybocznym wuja swego biskupa, któremu przez lat 6 towarzyszył w licznych Wycieczkach po kraju, przedsiębranych w interesie Rzeczypospolitej. Po śmierci wuja (1512) osiadł na stałe we Frauenburgu, gdzie urządził sobie obserwatorium. Umarł 24 maja 1543. Podobnie jak Alfons X, Kopernik sądził, że […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Kopernika cz. 1

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, który należał wtedy do Polski. Ojciec jego był zamożnym mieszczaninem krakowskim, a matka siostrą Łukasza Watzelroda, biskupa warmińskiego, zaufanego doradczy Jana Olbrachta i Zygmunta I-go. W r. 1491, jako 19-Ietnl młodzieniec, Kopernik opuścił Toruń i udał się do Krakowa, którego wszechnica liczyła podówczas w gronie,swych profesorów wielu mężów znakomitych, […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Ptolemeusza cz. 6

Wreszcie książę Ulug – Beg ułożył tablice Słońca i planet; określił on prędkość poprzedzania punktów równonocnych na podstawie zmiany w położeniu bieguna, zaobserwowanej w Samarkandzie, i zmierzył w r. 1437 pochylenie ekliptyki. Podług Pauthier’a, pierwszy cykl historyczny chiński rozpoczyna się w r. 2637 przed N. Chr. W r. 2357 przed N. Chr. cesarz Yao rozkazał […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Ptolemeusza cz. 5

We Włoszech Toscanelli (1397—1482) wynalazł gnomon nowożytny, wywierciwszy w szczycie kopuły katedry florenckiej okrągły otwór, który dawał duży i wyraźny obraz Słońca na linii południkowej, nakreślonej na posadzce, Toscanelli rodem z Florencji, był lekarzem w tym mieście. W Niemczech, począwszy od wieku XV go, torują drogę wielkim odkryciom astronomicznym nowożytnym: naprzód dzielny obserwator Purbach (1423—1461), […]
Napisał
Luty 26, 2017

System Ptolemeusza cz. 4

Najsłynniejszym z astronomów arabskich jest Albatenius (ur. w r. 929), który posiadał swe własne obserwatorium w mieście Rakka. Przyjął on system Ptolemeusza, sprostowawszy go w niektórych punktach. Prace jego, wyłożone w dziele jego p. t. „Tablica Sabejska”, są liczne i godne uwagi: zredukował on mimośród orbity kołowej Słońca; stwierdził przesuwanie się perigeum tego ciała niebieskiego, […]
Napisał
Luty 16, 2017